The Archives of Automotive Engineering

Archiwum Motoryzacji

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT

The paper presents the issue related to road test of vehicles’ braking process. The most often used optical correlation sensors by the Corrsys-Datron company were discussed. While assessing the accuracy of road tests, the problem of periodical checking a measurement track arises. Because of formal reasons, calibration procedures certified by a manufacturer are required. The paper describes a test bench method for checking optical correlation sensors using the elements of a measurement bench for testing the brakes. Movement of the vehicle was simulated using the rotational movement of an inertia disc controlled with an inverter drive system. The test in the described bench can be used to verify the accuracy of the sensors in the periods between calibrations as well as to carry out tests expanding the knowledge on characteristics of the used sensors while providing the essential operational information. The bench may be an alternative to the organisationally troublesome control measurements performed under road conditions. The sample results of tests of three optical correlation sensors on the stand were presented and related to the results obtained in the course of the road tests. The use of modern micromechanical accelerometers in these tests was also discussed. It was indicated that the result of the
measurements is influenced not only by the accuracy class of the sensor but also a manner of the
sensors’ fitting, present interferences and manners of their filtering.

COM_AM_ARTICLE_SHORTTEXT_ORG

W pracy przedstawiono zagadnienie związane z badaniami drogowymi procesu hamowania pojazdów. Omówiono stosowane najczęściej korelacyjno-optyczne czujniki firmy Corrsys-Datron. Przy ocenie dokładności badań drogowych powstaje problem okresowego sprawdzania toru pomiarowego. Ze względów formalnych wymagane są certyfikowane przez producenta procedury kalibracyjne. W artykule opisano stanowiskową metodę sprawdzania czujników korelacyjno-optycznych z wykorzystaniem elementów stanowiska pomiarowego do badań hamulców. Ruch pojazdu zasymulowano wykorzystując obrotowy ruch tarczy inercyjnej sterowanej za pomocą napędu falownikowego. Badania na opisanym stanowisku mogą służyć do zweryfikowania poprawności działania czujników w okresach pomiędzy kalibracjami, a także do wykonania badań poszerzających wiedzę o charakterystykach używanych czujników dostarczając istotnych informacji eksploatacyjnych. Stanowisko może stanowić alternatywę dla kłopotliwych organizacyjnie pomiarów kontrolnych wykonywanych w warunkach drogowych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań trzech czujników korelacyjno-optycznych na stanowisku i odniesiono je do wyników otrzymanych w toku badań drogowych. Omówiono również użycie w tych badaniach nowoczesnych akcelerometrów mikromechanicznych.  Wskazano, że na wynik pomiarów wpływa nie tylko klasa dokładności czujnika, ale również sposób montażu czujników, występujące zakłócenia oraz sposoby ich filtrowania.

COM_AM_ARTICLE_TAGS

road measurements of vehicles,, braking dynamics,, optical speed sensors,, accelerometers,
DOI 10.14669/AM.VOL72.ART8
Copyright © 2018 The Archives of Automotive Engineering. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand